Το ρίσκο των άγνωστων… ή αγοράζοντας με βάση την απόδοση!

Πολλοί μεγάλοι αγοραστές λιπαντικών προϊόντων, όπως όλοι οι μεγάλοι αγοραστές οποιουδήποτε υλικού, πιστεύουν ότι με την κατηγοριοποίηση των προμηθειών τους σε μία βάση προδιαγραφών – παρά σε μια βάση αξιολογημένων προμηθευτών, ενισχύουν τον ανταγωνισμό στις τιμές και συνεπώς απολαμβάνουν εξοικονομήσεις, κάτι που δεν θα επετύγχαναν εφ’ όσον αξιολογούσαν κάθε προμηθευτή ξεχωριστά με βάση την ποιότητα κάθε προϊόντος του.

Η οριοθέτηση συνεπώς των προδιαγραφών των προϊόντων είναι μία ένδειξη της βουλήσεως του κάθε αγοραστή, να προμηθευθεί το φθηνότερο προϊόν που θα καλύπτει τις προδιαγραφές αυτές.

Μία θεμελιώδης απαίτηση για την  επιτυχή «χρήση» των προδιαγραφών, είναι η παρουσία και διαθεσιμότητα πρακτικών μεθόδων αξιολογήσεως, που είναι κοινά αποδεκτές από τους αγοραστές όσο και τους προμηθευτές. Εξετάζοντας το θέμα αυτό, μία επιτροπή του ASTM (American Society for Testing and Materials), διατύπωσε πρόσφατα σχετικά, σε έκθεσή της ότι «μέχρι σήμερα, δεν υφίσταται αξιόπιστη πληροφόρηση ούτε γνώση για την αξιολόγηση, σχετικά με τις υπάρχουσες εργαστηριακές μεθόδους, τέτοια ώστε αυτές, χωρίς πρακτικούς ελέγχους σχετικά με την απόδοση ενός λιπαντικού, να θεωρηθούν αξιόπιστες για την συγκεκριμένη επιλογή ενός λιπαντικού». Με άλλα λόγια, οι εργαστηριακοί έλεγχοι δεν αποτελούν ασφαλή οδηγό για την επιλογή ενός προϊόντος και την απόδοση η προστασία που αυτό θα παρέχει.

Τα προαναφερθέντα, θα μπορούσαν να αμφισβητηθούν, λέγοντας ότι υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός αναγκών λιπάνσεως, όπου οι συνθήκες λειτουργίας δεν προϋποθέτουν ειδικές ανάγκες η απαιτήσεις από το λιπαντικό και αυτό, είναι γενικώς αληθές ότι δηλαδή, η προμήθεια «γενικής» χρήσεως λιπαντικών, στηριζόμενη στην ύπαρξη απλών «φυσικών» προδιαγραφών, εφαρμόζεται και υιοθετείται από πολλούς αγοραστές. Όπου οι απαιτήσεις λιπάνσεως για ένα μηχάνημα δεν είναι απόλυτα σαφείς και η επιλογή του ιξώδους του λαδιού είναι το βασικότερο χαρακτηριστικό, η πρακτική αυτή είναι σχετικά εφικτή, όσο και ικανοποιητική.

Από την άλλη πλευρά, η αξιολόγηση της αποδόσεως ενός λιπαντικού είναι απαραίτητη, στις περιπτώσεις όπου οι συστάσεις του κατασκευαστού ενός μηχανήματος, είναι σαφείς και συνιστούν το λιπαντικό να έχει συγκεκριμένες ιδιότητες. Οι εργαστηριακοί έλεγχοι όμως που υπάρχουν για την αξιολόγηση ενός λιπαντικού, προϋποθέτουν διαδικασίες χρονοβόρες και εξαιρετικά ακριβές, πού μόνο ελάχιστοι αγοραστές είναι σε θέση, η έχουν την γνώση και τον απαραίτητο εξοπλισμό να φέρουν σε πέρας.

Με τον περιορισμό αυτό, σε εξοπλισμό και γνώση που έχουν οι περισσότεροι καταναλωτές, οι ελάχιστες απαιτήσεις για την αξιοπρεπή απόδοση ενός λιπαντικού, θα είναι τόσο χαμηλές που στην ουσία, οποιοδήποτε λιπαντικό θα τις πληροί. Ακόμα και τα χαμηλής ποιότητος λιπαντικά, θα περάσουν τους ελέγχους αυτούς (tests), αφού τα χρονικά διαστήματα
αξιολογήσεως είναι τόσο χαμηλά, «αποκλείοντας» έτσι στην ουσία, οποιοδήποτε λιπαντικό υψηλής ποιότητος να μπορέσει να δείξει τις όποιες ιδιαιτερότητες η ανωτερότητες έχει.


Τα αρνητικά σημεία, της επιλογής με βάση τις προδιαγραφές

Μία από τις μεγαλύτερες αδυναμίες της νοοτροπίας «αγοράζω σύμφωνα με τις προδιαγραφές», για την επιλογή ενός λιπαντικού, είναι το γεγονός ότι οποιαδήποτε αποδεκτή προδιαγραφή, θα είναι γενικά «τόσο χαμηλή», όσο χρειάζεται για να περικλείει προϊόντα που απλώς «θα κάνουν τη συγκεκριμένη δουλειά σε συγκεκριμένο χρόνο».

Και αυτό είναι συνήθως το αποτέλεσμα που γεννούν οι «ελάχιστες» προδιαγραφές… την επιλογή του φθηνότερου λιπαντικού που θα «περάσει» με επιτυχία τα ελάχιστα απαιτητέα όρια κάθε προδιαγραφής. Εννοείται βεβαίως ότι το λάδι αυτό, δεν θα παρέχει και την καλύτερη προστασία, η αλλιώς δεν θα είναι το καλύτερο και στην πράξη.

Στην ουσία, ο αγοραστής που επιχειρεί να συνδέσει την ποιότητα με τις προδιαγραφές, αναλαμβάνει και την ευθύνη της απόδοσης ενός τέτοιου λιπαντικού. Στην περίπτωση αυτή, η ευθύνη του προμηθευτή του παύει, από την στιγμή που αυτός του προμηθεύει το υλικό «σύμφωνα με τις προδιαγραφές». Ο ανταγωνισμός βέβαια, θα του επιβάλλει την κατασκευή του φθηνότερου δυνατόν προϊόντος, δεν θα έχει δε κανένα κίνητρο η έναυσμα, να συμπεριλάβει την παροχή υπηρεσιών η το απαραίτητο κόστος που θα απαιτείται για την περαιτέρω βελτίωση του προϊόντος του.

Ο πελάτης που αγοράζει σύμφωνα με τις προδιαγραφές, εκτός των άλλων, χάνει και την πιθανότητα να προμηθευτεί νέα εξελιγμένα η βελτιωμένα προϊόντα.

Η συνιστώμενη πρακτική που αποδεδειγμένα αποδίδει

Η πρακτική που περιγράφεται παρακάτω, έχει αποδειχθεί επιτυχής εδώ και πολλά χρόνια, επιτρέπει δε στον αγοραστή λιπαντικών να αποκομίζει τα οφέλη από την αξιολόγηση της απόδοσης, δηλαδή στην ουσία να έχει την καλύτερη και σωστότερη πληροφόρηση για την επιλογή ενός λιπαντικού.

Με την συμμετοχή των δικών του μηχανικών, η αυτών του προμηθευτή του, ο αγοραστής ορίζει, καθορίζει και προσδιορίζει τα δικά του επιθυμητά ελάχιστα όρια αποδόσεως ενός λιπαντικού, βασισμένα στον δικό του εξοπλισμό και τις δικές του συνθήκες λειτουργίας, ακολούθως δε ζητά από τους υποψήφιους προμηθευτές του, τα προτεινόμενα από αυτούς προϊόντα, να παρέχονται με συγκεκριμένες από εκείνους εγγυήσεις, σχετικά με την ποιότητα, την καταλληλότητα και την ομοιομορφία τους. Ένας τέτοιος αγοραστής, εμπιστεύεται και «ακουμπά» στις δυνατότητες του προμηθευτή του, για την δημιουργία, τον σχεδιασμό, την δοκιμή και την εξέλιξη των εργαστηριακών μεθόδων, όσο και των τελικών προϊόντων που θα χρησιμοποιήσει.


Οι «σταθερές» σε σχέση με την απόδοση

Οι σταθερές απαιτήσεις (standards) για την απόδοση ενός προϊόντος, μπορούν γενικά να αναλυθούν από την υιοθέτηση τεσσάρων συντελεστών η παραγόντων:

Πρώτος: Η επίδραση του λιπαντικού στην διαδικασία παραγωγής.

Ο προδιαγεγραμμένος τρόπος λειτουργίας ενός κινητήρα η οποιουδήποτε μηχανήματος, στα επιθυμητά όρια αποδόσεως πρέπει να εξασφαλίζεται. Κάποια μηχανήματα, σταματούν προγραμματισμένα για κάποια λεπτά, η για ώρες, κάποια άλλα πρέπει να λειτουργούν ασταμάτητα για μήνες. Στην δεύτερη περίπτωση, απρογραμμάτιστα η και προγραμματισμένα σταματήματα λόγω φθορών, εξ’ αιτίας ελλειπούς λιπάνσεως, ανάγκης καθαρισμού, η αντικαταστάσεως φθαρμένων μερών, μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά η ακόμη και να περιορίσουν την παραγωγή.

Σε ορισμένες βιομηχανίες, η επίτευξη μεγάλης παραγωγής δεν είναι θέμα ταχύτητας η απουσίας μόνο, των απρογραμμάτιστων σταματημάτων, είναι κυρίως θέμα ομοιομορφίας, σταθερότητας των παραγωγικών διαδικασιών. Υλικό που έχει παραχθεί και θεωρείται ακατάλληλο, είτε λόγω ανομοιομορφίας του, αποχρωματισμού του η οποιουδήποτε άλλου ελαττώματός του, μειώνει την παραγωγική ικανότητα της βιομηχανίας αυτής, τόσο όσο και η αδυναμία διατηρήσεως επιθυμητών ταχυτήτων κάποιας μηχανής, η γενικότερα οποιασδήποτε αδυναμίας στο να διατηρηθεί σε λειτουργία οποιοδήποτε κομμάτι εξοπλισμού.

Υπάρχουν πολλές βιομηχανίες στις οποίες η ποιότητα του λιπαντικού που χρησιμοποιούν, μπορεί να συνδυαστεί άμεσα, με την ποιότητα η την ποσότητα του τελικού προϊόντος που παράγουν.

Δεύτερος: Η επίδραση ενός λιπαντικού στην συντήρηση

Ένας από τους κυριότερους λόγους για τους οποίους χρησιμοποιούμε ένα λιπαντικό, είναι για να υποκαταστήσουμε με τη χρήση του, την ανάγκη χρήσεως ενός υγρού που θα παρεμβάλλεται ανάμεσα σε μεταλλικά μέρη μειώνοντας έτσι την τριβή και ελαχιστοποιώντας την φθορά.

Επίσης αληθές ότι σε πολλές περιπτώσεις, το λιπαντικό αυτό είναι και ένα υδραυλικό υγρό.

Η καλύτερη μέθοδος αξιολόγησης της ποιότητας ενός λιπαντικού, είτε σαν λιπαντικό αυτό καθ΄ εαυτό, είτε σαν υδραυλικό υγρό είναι, στις περισσότερες περιπτώσεις η επίδραση που αυτό θα έχει, στην εξέλιξη του συνολικού κόστους συντήρησης.

Εφ΄ όσον, σε οποιοδήποτε εργοστάσιο, η αντικατάσταση φθαρμένων ρουλεμάν, η γραναζιών, πρέπει να γίνει συντομότερα, εξ’ αιτίας της ακαταλληλότητας ενός λιπαντικού, σε σύγκριση με κάποιο άλλο, το συνολικό κόστος συντηρήσεως του εργοστασίου αυτού αυξάνεται.

Εάν οποιοδήποτε «κομμάτι» του εξοπλισμού, όπως ένας κινητήρας, μπορεί να βρίσκεται σε συνεχή λειτουργία για διπλάσιο χρονικό διάστημα, χωρίς να καθίσταται αναγκαία η επισκευή η η αντικατάσταση των πιστονιών, το ρεκτιφιέ των κυλίνδρων η η ρύθμιση των ανοχών των κουζινέτων, το κόστος συντηρήσεως, ανά ώρα λειτουργίας, μειώνεται.

Τρίτος: Η επίδραση του λιπαντικού στην κατανάλωση ενεργείας.

Σε πολλές βιομηχανίες, όπως για παράδειγμα στην κλωστοϋφαντουργία, η λειτουργία χιλιάδων ρουλεμάν, είναι ο πρωτεύων παράγων καταναλώσεως ηλεκτρικής ενεργείας. Σε τέτοια εργοστάσια, η απόδοση ενός λιπαντικού πρέπει να αξιολογείται σύμφωνα με τις ικανότητες του λιπαντικού αυτού να μειώνει τις τριβές, σε σχέση με άλλα.

Η ικανότητα αυτή του λιπαντικού, είναι εξαιρετικά σημαντική σε κάθε είδος βιομηχανίας, πρακτικά σε όλες τις συνθήκες λειτουργίας, είναι όμως ιδιαίτερα σημαντική σε μερικές από αυτές, ανάλογα με το είδος τους.

Ο προδιαγεγραμμένος τρόπος λειτουργίας ενός κινητήρα η οποιουδήποτε μηχανήματος, στα επιθυμητά όρια αποδόσεως πρέπει να εξασφαλίζεται. Κάποια μηχανήματα, σταματούν προγραμματισμένα για κάποια λεπτά, η για ώρες, κάποια άλλα πρέπει να λειτουργούν ασταμάτητα για μήνες. Στην δεύτερη περίπτωση, απρογραμμάτιστα η και προγραμματισμένα σταματήματα λόγω φθορών, εξ’ αιτίας ελλειπούς λιπάνσεως, ανάγκης καθαρισμού, η αντικαταστάσεως φθαρμένων μερών, μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά η ακόμη και να περιορίσουν την παραγωγή.

Σε ορισμένες βιομηχανίες, η επίτευξη μεγάλης παραγωγής δεν είναι θέμα ταχύτητας η απουσίας μόνο, των απρογραμμάτιστων σταματημάτων, είναι κυρίως θέμα ομοιομορφίας, σταθερότητας των παραγωγικών διαδικασιών. Υλικό που έχει παραχθεί και θεωρείται ακατάλληλο, είτε λόγω ανομοιομορφίας του, αποχρωματισμού του η οποιουδήποτε άλλου ελαττώματός του, μειώνει την παραγωγική ικανότητα της βιομηχανίας αυτής, τόσο όσο και η αδυναμία διατηρήσεως επιθυμητών ταχυτήτων κάποιας μηχανής, η γενικότερα οποιασδήποτε αδυναμίας στο να διατηρηθεί σε λειτουργία οποιοδήποτε κομμάτι εξοπλισμού.

Υπάρχουν πολλές βιομηχανίες στις οποίες η ποιότητα του λιπαντικού που χρησιμοποιούν, μπορεί να συνδυαστεί άμεσα, με την ποιότητα η την ποσότητα του τελικού προϊόντος που παράγουν.

Τέταρτος: Η επίδραση του λιπαντικού στην μεταβολή του συνολικού κόστους λειτουργίας.

Στις περισσότερες βιομηχανίες, το συνολικό κόστος αγοράς όλων των λιπαντικών είναι ένα ποσοστιαίο μόνο κλάσμα, είτε του συνολικά επενδεδυμένου κεφαλαίου, είτε του συνολικού κόστους λειτουργίας, παρ’ όλ’ αυτά όμως, πολλές φορές, τοποθετείται σαν πρώτης προτεραιότητας θέμα στην λίστα θεμάτων των υπευθύνων προμηθειών, συχνά δε αφορά μεγέθη «λεπτών» (cents) ανά λίτρο η ανά γαλλόνι.

Το πραγματικό κόστος όμως των λιπαντικών, αντικατοπτρίζεται στο συνολικό κόστος παραγωγής, το κόστος συντηρήσεως και ενεργείας, όπως επίσης στην εξοικονόμηση που προέρχεται από την μεγαλύτερη διάρκεια ζωής ενός λιπαντικού, είτε την μειωμένη κατανάλωσή του κλπ.


Brandpurchasing

Έχοντας τυποποιήσει τις σταθερές ανάγκες (standards) αποδόσεως που απαιτεί, ο αγοραστής μπορεί έτσι να διερευνήσει για προμηθευτές που μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες αυτές, με προϊόντα των οποίων την ποιότητα και ομοιομορφία τους μπορούν αυτοί να εγγυηθούν.

Έχει ειπωθεί πολλές φορές ότι, «το σημαντικότερο συστατικό κάθε προϊόντος, είναι το καλό όνομα του κατασκευαστή του» και αυτό έχει επαληθευτεί σχετικά με τα λιπαντικά, περισσότερες ίσως φορές από ότι σε οποιοδήποτε προϊόν άλλου είδους.

Στην ουσία, ο αγοραστής «επαναπαύεται» στην ακεραιότητα και αρτιότητα του προμηθευτή του, όσο και την φήμη του προϊόντος του, θεωρώντας τα ως τον πλέον αξιόπιστο συνδυασμό της καλύτερης δυνατής απόδοσης, με το χαμηλότερο δυνατόν κόστος.

Οι κατασκευαστές λιπαντικών, έχουν ξοδέψει εκατομμύρια δολάρια στην έρευνα, έχουν αποκομίσει τεράστια εμπειρία σε ειδικές παραγωγικές μεθόδους, έχουν μελετήσει και σχεδιάσει προσεκτικά, εξελιγμένες μεθόδους δοκιμών και έχουν επίσης μία μοναδική «πηγή πληροφόρησης» στα εργαστήρια, τα εργοστάσια και τα τμήματα έρευνάς τους.

Το προϊόν κάθε Εταιρείας ενσωματώνει την συσσωρευμένη, δημιουργημένη με τα χρόνια, αρτιότητα, ακεραιότητα και υπερηφάνειά της σχετικά με τις δικές της μεθόδους εξελίξεως και παραγωγής.

Συνοψίζοντας

  •  Οι αγοραστές, σε πολλές περιπτώσεις ενδιαφέρονται για τις προδιαγραφές, για να τις χρησιμοποιήσουν σαν μέσο σύγκρισης η ομοιομορφίας και υπάρχει πρακτικός τρόπος να γίνη αυτό, εάν αξίζει την διάθεση των απαραίτητων κεφαλαίων, δηλαδή την σύγκριση απλών, τυποποιημένων προδιαγραφών, που χρησιμοποιούνται από έναν προμηθευτή, σαν βάση παραγωγής των λιπαντικών του και σαν μέθοδος αξιολόγησης των μεθόδων παραγωγής του.
  • Οι αγοραστές, όντως ενδιαφέρονται για την ύπαρξη μιάς συγκεκριμένης πρακτικής μεθόδου εφοδιασμού – αγορών, που εξασφαλίζει την επίτευξη της μεγαλύτερης δυνατής αποδόσεως στην πράξη.

Οι υπάρχουσες σήμερα εργαστηριακές μέθοδοι, δεν είναι από μόνες τους ικανές να αξιολογήσουν τα επίπεδα της απόδοσης ενός προϊόντος, παρέχοντας έτσι την:

  • δυνατότητα καταρτίσεως ενός αξιόπιστου συγκριτικού οδηγού για την απόδοση κάθε λιπαντικού στην πράξη.
  • Με ελάχιστες εξαιρέσεις, οι αγοραστές δεν είναι σε θέση να αξιολογήσουν η και να εξηγήσουν την σημασία των πολυσύνθετων και πολύπλοκων δοκιμών των κινητήρων η γραναζιών, που απαιτούνται για την στοιχειώδη αξιολόγηση της απόδοσης και των χαρακτηριστικών ενός λιπαντικού, όσο και της προστασίας που αυτό παρέχει.
  • Η πρακτική μέθοδος που έχει αποδειχθεί ως η πιο επιτυχής, είναι η αγορά προϊόντων, εγγυημένων από τον κατασκευαστή τους, ούτως ώστε να καλύπτουν τις δικές του ανάγκες και συνθήκες λειτουργίας, με ιδιαίτερη έμφαση στην:

· ΠΑΡΑΓΩΓΗ
· ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
· ΕΝΕΡΓΕΙΑ
· ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Η ικανοποίηση του καταναλωτή, μπορεί κατά τον καλύτερο τρόπο να επιτευχθεί, με την ύπαρξη της εμπιστοσύνης που αυτός θα έχει, όσον αφορά την αξιοπιστία, την πληρότητα και την αρτιότητα του κατασκευαστή, την αντιμετώπιση του προϊόντος του σαν «τεκμήριο γνησιότητας της αξιοπιστίας αυτής», όσο βέβαια και με την δοκιμασία των προϊόντων του στο πιο αξιόπιστο και αποφασιστικό τέστ, αυτό της χρησιμοποιήσεώς τους στα δικά του μηχανήματα και συνθήκες.

Η αξία των παρεχομένων υπηρεσιών, έχει αποδειχθεί με την πάροδο των ετών σε κάθε είδους επιχειρηματική δραστηριότητα. Υπάρχει, πίσω από κάθε φημισμένο προϊόν, όχι μόνο λιπαντικών, αλλά κάθε είδους μηχανής η συσκευής.

Έτσι, η επιλογή κάθε λιπαντικού μπορεί να γίνη…

είτε με βάση τις ελάχιστες προδιαγραφές που αυτό θα καλύπτει και την τιμή που αυτό κοστίζει…

είτε,

με βάση την πραγματική του απόδοση και τα οφέλη που προκύπτουν από την χρήση του.