Купувайки въз основа на ефективността

Много от големите купувачи на смазочни материали, както и всички големите купувачи на каквито и да е материали, мислят, че чрез категоризацията на доставчиците им въз основа на предписанията- а не въз основа на оценените доставчици, засилват ценовата конкуренция и по този начин се радват на икономии, нещо, което не биха постигнали, ако оценяваха всеки доставчик поотделно, въз основа на качеството на всеки продукт.

Постоянното разграничаване на продуктовите спецификации е показател за желанието на всеки купувач да се снабди с възможно най-евтиния продукт, който ще покрие тези стандарти.

Основно изискване за успешното „използване“ на стандартите, е наличието и достъпността на практически методи за оценяване, които са общоприети от купувачите, така и от доставчиците. При разглеждането на този въпрос една комисия на ASTM (American Society for Testing and Materials), установи наскоро, във връзка с това, в  свой доклад, че „към днешна дата няма надеждна информация, нито познания за оценяването,  във връзка със съществуващите лабораторни методи, такива, че без действителен контрол във връзка с ефективността на лубриканти, да се считат за надеждни за конкретния избор на лубрикант“. С други думи, лабораторните тестове не представляват сигурен ориентир за избора на продукт и ефективността, а защитата, която същият ще даде.

Всичко гореописано, би могло да бъде оспорено, като се каже, че има голяма нужда от смазки, там, където експлоатационните условия не предполагат специални нужди или изисквания от лубриканта и това, като цяло е вярно, тоест, че доставката на лубриканти за „обща“ употреба, базирана на наличието на обикновени „физически“ предписания, се прилага и приема от много купувачи. Там, където изискванията за смазване за една машина, не са напълно ясни и изборът на вискозитет на маслото е основната характеристика, тази практика е относително осъществима, както и задоволителна.

От друга страна, оценяването на ефективността на един лубрикант е необходимо, в случаите, когато препоръките на производителя на една машина, са ясни и препоръчват лубриканта да има специфични свойства. Лабораторните проверки, обаче, които са налични за оценяването на един лубрикант, изискват продължителни и изключително скъпи процедури, които много малко купувачи са в състояние или имат познанията и необходимото оборудване да извършат.

При това ограничение, с оборудването и познанията, които имат повечето потребители, минималните изисквания за една прилична ефективност на даден лубрикант, ще бъдат толкова ниски, че в действителност, всеки един лубрикант би ги покрил. Дори и нискокачествените лубриканти ще преминат тези тестове (tests), тъй като интервалите от време за оценка са толкова малки, „изключвайки“ по този начин по същество, всякакви висококачествени лубриканти, които могат да покажат своите характеристики или преимущества.


Негативите при избора въз основа на предписанията

Един от най-големите недостатъци на манталитета „купувам в съответствие с предписанията“ при избора на лубрикант, е фактът, че всяко прието предписание ще е като цяло „твърде ниско“, колкото е необходимо, за да включва продукти, които просто „ще извършат конкретната работа в конкретния момент“ .

И това обикновено е резултатът, който раждат „минималните“ предписания … избора на най-евтиния лубрикант, който ще „мине“ успешно минималните изискуеми прагове на всяко едно предписание. Има се предвид, разбира се, че това масло, няма да осигури най-добрата защита или с други думи, няма да е най-доброто и на практика.

По същество, купувачът, който се опитва да комбинира качеството с предписанията, поема и отговорността за ефективността на един такъв лубрикант. В този случай, отговорността на доставчика се прекратява от момента, в който този, който доставя материала „съгласно предписанията“. Конкуренцията, разбира се, ще му наложи произвеждането на възможно най-евтиния продукт, като няма да има никакъв стимул да включи предоставянето на услуги или необходимите разходи, които ще са необходими за по-нататъшно подобряване на продукта му.

Клиентът, който купува в съответствие с предписанията, освен всичко останало, губи и възможността да се сдобие с новоразработени и подобрени продукти.

Препоръчителната практика, която доказано работи

Практиката, описана по-долу, се е доказала като успешна от много години, позволява на купувача на лубриканти да се възползва от предимствата от оценката на ефективността, тоест в действителност да има най-добрата и най-точната информация при избора на лубрикант.

С участието на собствените си машини или тези на доставчика му, купувачът определя, дефинира и очертава собствените си желани минимални прагове на ефективност на един лубрикант, базирани на собственото му оборудване и собствените експлоатационни условия, като впоследствие иска от потенциалните си доставчици, предлаганите от тях продукти, да се предоставят с конкретни гаранции от тяхна страна, във връзка с качеството, уместността и унифицираността им. Един такъв купувач се доверява и „прегръща“  възможностите, които му предлага неговия доставчик, за създаването, проектирането, тестването и разработването на лабораторните методи, както и на крайните продукти, които ще използва.


„Константите“  във връзка с ефективността

Константните изисквания (стандарти) за ефективността на един продукт, могат като цяло да се анализират чрез приемането на четири коефициента или фактора:

Първо: Влиянието на лубриканта в процеса на производство.

Предписаният начин на работа на един двигател или каквато и да е машина, в границите на желаните стойности на ефективност, трябва да бъде гарантиран. Някои машини спират програмирано за няколко минути или за часове, някои други трябва да работят без прекъсване в продължение на месеци. Във втория случай, непрограмирани или и програмирани прекъсвания поради износване в резултат на недостатъчно смазване, нужда от почистване или подмяна на износени части, могат да се отразят съществено или дори и да ограничат производството.

В някои производства, постигането на голяма производителност не е въпрос на скорост или липсата единствено на непланирани прекъсвания, а е главно въпрос на единство, стабилност на производствените процеси. Материал, който е бил произведен и се смята за неподходящ, било поради нееднаквостта му, обезцветяването му или някакъв друг дефект, намалява производствения капацитет на това производство, толкова, колкото и невъзможността за поддържане на желаната скорост на някоя машина, или като цяло на невъзможност да се поддържа в работен режим която и да е част от оборудването.

Има много производства, където качеството на използвания лубрикант може да се свърже веднага с качеството или количеството на крайния произведен продукт.

Второ: Влиянието на един лубрикант върху поддръжката

Една от основните причини, поради които използваме лубриканти, е да заменим чрез използването му, нуждата от ползване на течност, която да се постави между металните части, като по този начин да се намали триенето и да се сведе до минимум износването.

Също така е вярно, че  много често този лубрикант е и хидравлична течност.

Най-добрият метод за оценка на качеството на един лубрикант, било то като лубрикант сам по себе си, било то като хидравлична течност, в повечето случаи е ефектът, който ще има, при развитието на общите разходи за поддръжка.

Тъй като в някои заводи, замяната на износените лагери или зъбните колела, трябва да се  извърши възможно най- бързо, заради непригодността на някой лубрикант, в сравнение с друг, общите разходи за поддръжката на съоръжението се увеличават.

Ако някое „парче“ от оборудването, например от двигателя, може да бъде в непрекъснат режим на работа за двойно по-дълго време, без да е необходим ремонт или подмяна на буталата, поправяне на цилиндрите или регулиране на допустимите отклонения на лагерите, разходите за поддръжката за работен час, се намаляват.

Трето: Влиянието на лубриканта върху потреблението на енергия.

В много производства, като например текстилната промишленост, работата на хиляди лагери, е основният фактор в потреблението на електроенергия. В такива заводи, ефективността на един лубрикант трябва да се оценява в съответствие с възможностите на този лубрикант да намалява триенето, в сравнение с другите.

Тази способност на лубриканта е изключително важна при всички видове производства, на практика при всякакви условия на работа, но е особено важно за някои от тях, в зависимост от техния вид.

Предписаният начин на работа за даден двигател или машина, в границите на желаните стойности на ефективност, трябва да бъде гарантиран. Някои машини спират програмирани за няколко минути или за часове, някои други трябва да работят без прекъсване в продължение на месеци. Във втория случай, непрограмирани или и програмирани прекъсвания поради повреди в резултат на недостатъчно смазване, нужда от почистване или подмяна на повредени части, могат да се отразят съществено или дори и да ограничат производството.

В някои производства, постигането на голяма производителност не е въпрос на скорост или липсата единствено на непланирани прекъсвания, а е главно въпрос на единство, стабилност на производствените процеси. Материал, който е бил произведен и се смята за неподходящ, било поради нееднаквостта му, обезцветяването му или някакъв друг дефект, намалява производствения капацитет на това производство, толкова, колкото и невъзможността за поддържане на желаната скорост на някоя машина, или като цяло на невъзможност да се поддържа в работен режим която и да е част от оборудването.

Има много производства, където качеството на използвания лубрикант може да се свърже веднага с качеството или количеството на крайния произведен продукт.

Четвърто: Влиянието на лубриканта върху промяната в общите оперативни разходи.

В повечето производства, общата покупна стойност на всички лубриканти е само процентна част или от общия инвестиран капитал, или от общите оперативни разходи, въпреки това, обаче, много често се поставя като основен приоритет в списъка със задачи, въпросът за мениджърите за доставките, като често става въпрос за „стотинки“  (cents) на литър или на галон.

Действителната стойност, обаче, на лубрикантите, се отразява в общите разходи на производството, разходите за поддръжка и енергия, както и при спестяването, което се дължи на по-дългия живот на лубриканта или на намаленото му потребление и т.н.


Brandpurchasing

Стандартизирайки постоянните нужди  (standards) за ефективност, които се изискват, купувачът може по този начин да потърси доставчици, които могат да покрият тези нужди, с продукти, чието качество и еднаквост могат да се гарантират.

Много пъти е било споменавано, че „най-важната съставка на всеки продукт е доброто име на производителя“ и това е проверено и при лубрикантите, може би повече пъти, отколкото при всеки друг вид продукт.

В действителност, купувачът „се доверява“ на честността и стабилността на своя доставчик, както и на репутацията на продукта, считайки ги за най-надеждната комбинация от възможно най-добрата ефективност и възможно най-ниската цена.

Производителите на лубриканти, са похарчили милиони долари за изследвания, натрупали са богат опит при специалните методи на производство, проучили са и са планирали внимателно, усъвършенствани методи за изпитване и освен това имат един уникален „източник на информация“ в лабораториите, фабриките и отделите за научни изследвания.

Продуктът на всяка една Компания се включва в натрупаните, създадени през годините постижения, цялостност и гордост от собствените си методи на развитие и производство.


Да обобщим:

  • В много от случаите, купувачите се интересуват от предписанията, за да ги използват като средство за сравняване или еднаквост и за да стане това има практичен начин, ако си струва отпускането на необходимите средства, тоест сравняване на обикновени, стандартизирани спецификации, които се използват от един доставчик, като основа за производство на лубрикантите и като метод за оценка на производствените методи.
  • Купувачите са заинтересувани от съществуването на един конкретен практичен метод за снабдяване- покупки, който гарантира постигането на възможно най-високата ефективност на практика.

Съществуващите днес лабораторни методи сами по себе си не са достатъчни, за да оценят нивата на ефективност на един продукт, като по този начин предоставят:

  •  възможност за изготвяне на надеждни сравнителни указания за ефективността на всеки лубрикант на практика.
  • С малки изключения, купувачите не са в състояние да оценят или да обяснят значението на сложните и комплексни тестове на двигателите или предавките, необходими за основната оценка на ефективността и на характеристиките на един лубрикант, както и на защитата, която той предлага.
  • Практическият метод, който се е доказал като най-успешният, е купуването на продукти, гарантирани от производителите им, за да се покрият собствените нужди и условията на работа, с особен акцент върху:
  • Производството
  • Поддръжката
  • Енергията
  • Общата стойност на оперативните разходи

Удовлетворяването на потребителя може да бъде постигнато по най-добрия начин, при наличието на доверието, което същият ще има, по отношение на надеждността, пълнотата и завършеността на производителя, отношението към продукта като „индикация за истинност на надеждността му“, както, разбира се и при тестването на продуктите му с най-надеждното и решаващо тестване, което е използването им за собствените машини и условия.

Стойността на предоставяните услуги се е доказала с течение на годините за всички видове бизнес дейности. Зад всеки известен продукт, не само за лубрикантите, но и за всякакъв вид машини или устройства, има стойност.

По този начин, изборът на всеки лубрикант може да стане … или на базата на минималните предписания, които същият покрива и цената, на която възлиза … или на базата на действителната му ефективност и ползите, произтичащи от използването му.